Aké sú povinnosti pri využívaní firemného auta na súkromné účely

Veľa zamestnávateľov poskytuje svojim zamestnancom možnosť využívať firemné auto aj na ich súkromné účely. Je to veľmi lákavé, avšak máloktorí vedia, čo sa s týmto benefitom naozaj spája.

Dávid v Legislatíva
10.09.2019
Diskusia:

Aké sú povinnosti pri...

Legislatíva

Veľa zamestnávateľov poskytuje svojim zamestnancom možnosť využívať firemné auto aj na ich súkromné účely. Je to veľmi lákavé, avšak máloktorí vedia, čo sa s týmto benefitom naozaj spája.

V nasledujúcom článku sa preto pokúsime načrtnúť si základné povinnosti, ktoré nám priblíži JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV(https://www.akmv.sk/).

Spôsob využitia firemného auta

Zamestnávateľ môže zamestnancovi umožniť využívať firemné motorové vozidlo dvomi spôsobmi. Môže to byť tak na služobné, ako aj súkromné účely, alebo výlučne na súkromné účely

Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom

Na využívanie firemného auta zamestnancom (aj) na súkromné účely je potrebné, aby sa zamestnávateľ so zamestnancom na takomto benefite medzi sebou písomne dohodli. V praxi sa takáto situácia poväčšine rieši uzatvorením zmluvy o využívaní firemného motorového vozidla na súkromné účely (ďalej len „zmluva“). Obsahové náležitosti takejto zmluvy nie sú v žiadnom zákone výslovne zakotvené, avšak najideálnejšie je, ak sa v takejto zmluve uvedú minimálne nasledujúce údaje:

  • označenie zmluvných strán, t. j. zamestnávateľa a zamestnanca,

  • určenie účelu poskytnutia motorového vozidla zamestnancovi,

  • označenie príslušného motorového vozidla a uvedenie základných údajov o ňom (najmä jeho typ, EČV, vstupnú cenu, druh pohonných látok, výbavu a pod.),

  • určenie povinností tak zamestnávateľa, ako i zamestnanca,

  • určenie spôsobu náhrady prípadnej škody, ktorá by na motorovom vozidle v budúcnosti vznikla.

Považuje sa tento benefit za príjem?

Pri oboch vyššie načrtnutých spôsoboch využitia firemného auta sa tento benefit zo strany zamestnávateľa považuje podľa zákona o dani z príjmov za nepeňažný príjem zamestnanca. Konkrétne podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov sa do príjmov zamestnanca zarátava v takejto výške: 

a) počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, suma vo výške 1 %


  1. prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši,

 

  1. nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch,...


Tento nepeňažný príjem sa teda, vzhľadom na vyššie uvedené, zamestnancovi zdaňuje počas obdobia ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. To znamená, že po tomto období sa už využívanie takéhoto motorového vozidla nebude považovať za jeho nepeňažný príjem.

Aké povinnosti súvisia s týmto benefitom?

Rovnako ako je to v prípade peňažného príjmu zamestnanca, aj v prípade nepeňažného príjmu zamestnanca je podľa zákona o dani z príjmu tento druh príjmu zdaňovaný. Okrem dane však musí zamestnanec rovnako pri takomto benefite zaplatiť i odvody v príslušnej výške. 

V súvislosti so zdaňovaním tohto nepeňažného príjmu chceme ešte upozorniť na fakt, že v ustanovení sa v súvislosti s povinnosťou platiť z takéhoto nepeňažného príjmu daň hovorí o „každom aj začatom kalendárnom mesiaci poskytnutia motorového vozidla zamestnancovi na služobné a súkromné účely.“ Zjednodušene povedané to znamená, že ak by zamestnanec motorové vozidlo použil na súkromné účely hoci aj len jeden deň v príslušnom kalendárnom mesiaci, aj v takomto prípade by sa to podľa zákona o dani z príjmov považovalo za jeho nepeňažný príjem, ktorý by sa musel zdaniť. 

Záverom je potrebné uviesť, že medzi povinnosti zamestnanca pri využívaní firemného motorového vozidla (aj) na súkromné účely patrí nielen povinnosť evidencie najazdených kilometrov, ale aj následná úhrada spotrebovaných pohonných látok počas využívania firemného motorového vozidla výlučne na súkromné účely, pokiaľ sa so zamestnávateľom nedohodne inak.

Aké sú povinnosti pri využívaní firemného auta na súkromné účelyZdroj: thebalancesmb.com

Zdroj: Právnu poradňu pripravila advokátska kancelária AKMV www.akmv.sk

Zdroj foto: thebalancesmb.com

 

 

 

 

Späť na magazín

Diskusia k článku

Podobné zaujímavosti

01Najbizarnejšia skrýša utečenca v aute, prevážal sa v palubnej doske!Utečenecká kríza z nedávnej minulosti zaplavovala pravidelne všetky svetové média. Napriek...7. August, 2019
02Nový VW Golf VIII konečne nafotený bez maskovania!Oficiálna premiéra nového VW Golf sa nezadržateľne blíži. Jeho ôsma generácia sa nám...11. August, 2019
03Kúpil si Ferrari, to na neho poslalo právnikov! Kvôli tejto FOTO!Čo pre vás znamená značka Ferrari? Nesplniteľný sen, vášeň, extrémne drahé auto? Ferrari je...15. August, 2019