Stali ste sa majiteľom auta? Nezabudnite urobiť toto.

Evidencia vozidiel je informačný systém Policajného zboru, ktorý obsahuje údaje o vlastníkoch vozidiel, držiteľoch vozidiel, osobách, ktoré vlastníkov alebo držiteľov zastupujú alebo sú za nich oprávnené konať. Ďalej technické údaje o vozidle, údaje o vydaných dokladoch a tabuľkách s evidenčným číslom vozidla, údaje o spôsobe nadobudnutia vozidiel, údaje o vybraných správnych poplatkoch atď.

Dávid v Auto-moto zaujímavosti
07.06.2019
Diskusia:

Stali ste sa majiteľom...

Auto-moto zaujímavosti

Evidencia vozidiel je informačný systém Policajného zboru, ktorý obsahuje údaje o vlastníkoch vozidiel, držiteľoch vozidiel, osobách, ktoré vlastníkov alebo držiteľov zastupujú alebo sú za nich oprávnené konať. Ďalej technické údaje o vozidle, údaje o vydaných dokladoch a tabuľkách s evidenčným číslom vozidla, údaje o spôsobe nadobudnutia vozidiel, údaje o vybraných správnych poplatkoch atď.

Postup pri evidencii vozidiel, ako aj zmenách v evidencii vozidiel, upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o cestnej premávke") a priblíži nám ich JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMVv tomto článku.

Zmena držiteľa vozidla

V zmysle § 16 zákona o cestnej premávke je držiteľ vozidla povinný v prípade prevodu držby vozidla na inú osobu túto zmenu oznámiť v lehote do 30 dní orgánu policajného zboru, kde je vozidlo evidované. Namiesto držiteľa môže oznámenie vykonať aj splnomocnený zástupca na základe plnej moci s úradne osvedčeným podpisom. Zmeny držby k vozidlu sa musí zúčastniť pôvodný aj nový držiteľ. K podaniu je potrebné:

 • predloženie dokladu totožnosti,

 • predloženie žiadosti pôvodného držiteľa o prevod držby na inú osobu,

 • predloženie žiadosti nového držiteľa o zápis držby na jeho osobu,

 • osvedčenie o evidencii vozidla časť II / pôvodne vydané osvedčenie o evidencii vozidla / technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,

 • osvedčenie o evidencii vozidla časť I – čipová karta, ak bola vydaná,

 • doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nového držiteľa (upozorňujeme, že pri prevode držby je povinné uzavretie nového poistenia zodpovednosti za škodu).

Pokiaľ nie je nový držiteľ osobne prítomný, je potrebné aj predloženie písomného plnomocenstva nového držiteľa s jeho osvedčeným podpisom alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba previedla. Výnimkou je iba prípad, kedy sa držba prevádza na blízku osobu alebo ak nový držiteľ policajnému orgánu zaslal plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby.

Prehlásenie medzi rôznymi okresmi

Pokiaľ majú pôvodný držiteľ a nový držiteľ bydlisko alebo sídlo v tom istom okrese, ostávajú vozidlu aj po zmene držiteľa pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (rovnaká ŠPZ). Pri prihlásení nového držiteľa do iného okresu je však potrebné predložiť pôvodné tabuľky s evidenčným číslom a vozidlu budú následne pridelené nové tabuľky s evidenčným číslom pre okres podľa bydliska alebo sídla nového držiteľa. Nový držiteľ je vozidlo povinný prihlásiť do 30 dní od vykonania prevodu držby a umožniť porovananie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle.

Zmena vlastníka vozidla

V prípade, že dochádza k zmene vlastníckeho práva k vozidlu, ale držiteľ ostáva rovnaký, čo sa najčastejšie stáva pri ukončení leasingu, je k podaniu potrebné:

 • predloženie dokladu totožnosti,

 • žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel,

 • osvedčenie o evidencii vozidla časť II / pôvodne vydané osvedčenie o evidencii vozidla / technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidenii vozidla,

 • osvedčenie o evidencii vozidla časť I – čipová karta, ak bola vydaná,

 • potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Elektronické podanie

Žiadosť o zmenu v evidencii vozidiel môže byť v zmysle zákona o cestnej premávke podaná aj elektronicky, avšak v takomto prípade je potrebný zaručený elektronický podpis. Elektronická žiadosť sa podáva prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_elektronicke-sluzby-evidencie/.

Správne poplatky

Za zápis držiteľa motorového vozidla sa uhrádza správny poplatok podľa položky 65 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Výška správneho poplatku sa vypočíta podľa vzora na základe výkonu motora a koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku vozidla, ktorý je uvedený v tabuľke pri položke 65 zákona o správnych poplatkoch.

Na nadobudnutie držby vozidla dedením sa vzťahuje oslobodenie od správneho poplatku. Na určité kategórie vozidiel sa oslobodenie vzťahuje aj v prípade, že nadobúdateľovi bol poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

50 % zníženie poplatku (najviac však o 100 EUR) je priznané držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím ak príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia nebol poskytnutý.

(Žltou farbou písma)Na základe viacerých vašich podnetov sme pre vás spoločne s advokátskou kanceláriou pripravili seriál článkov právnej poradne. Do komentov, do emailu alebo na našu FB fanpage nám napíšte, čo vás zaujíma pri predaji alebo kúpe auta z pohľadu zákona.

Stali ste sa majiteľom auta? Nezabudnite urobiť toto.Zdroj: Envato Elements

Zdroj: článok pripravila advokátska kancelária AKMV www.akmv.sk

Foto zdroj: Envato Elements


Späť na magazín

Diskusia k článku

Podobné zaujímavosti

01Škoda Octavia IV odfotená na českej diaľnici!Škoda Octavia, legenda a hotová modla tisícok motoristov. Pre mnohých ide o priemerné...7. Jún, 2019
02STK po novom! Ani nové auto neznamená, že cez STK prejdeš! STK je pre mnohých strašiakom. Aj keď máte auto v poriadku, vždy má človek aspoň maličké...2. Jún, 2019
03Najluxusnejšia Dacia Duster stojí u nás od necelých 14 000 €! Čo ponúka?Dacia je v poslednej dobe na slovenskom trhu mimoriadne žiadaná. Lacné autá sú na Slovensku...1. Jún, 2019