Ako reklamovať novo zakúpené auto?

Po kúpe auta sa po začatí jeho užívania môžu vyskytnúť rôzne vady, viac či menej závažné. Postup, ako môže kupujúci v takomto prípade postupovať, upravuje právny poriadok. Právnička vám poradí, ako na to.

Dávid v Legislatíva
06.12.2019
Diskusia:

Ako reklamovať novo...

Legislatíva

Po kúpe auta sa po začatí jeho užívania môžu vyskytnúť rôzne vady, viac či menej závažné. Postup, ako môže kupujúci v takomto prípade postupovať, upravuje právny poriadok. Právnička vám poradí, ako na to.

JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV vám priblíži, ako môže postupovať kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa, pri reklamácii auta.

Kto je to spotrebiteľ?

Spotrebiteľom je podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o ochrane spotrebiteľa"): "fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania." Z uvedeného vyplýva, že zákon o ochrane spotrebiteľa sa bude vzťahovať na prípad kúpy auta fyzickou osobou nekonajúcou v rámci svojho podnikania, zamestnania alebo povolania od profesionálneho predajcu.

Reklamácia

Dôležitou povinnosťou predávajúceho v prípade predaja výrobku spotrebiteľovi je povinnosť informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie. Poučenie pre spotrebiteľa musí obsahovať informáciu o mieste, kde si môže reklamáciu uplatniť, ako aj informácie o vykonávaní záručných opráv 

Okrem toho je predávajúci povinný zabezpečiť, aby bol reklamačný poriadok umiestnený na mieste, ktoré je viditeľné a dostupné pre spotrebiteľa.

Uplatnenie reklamácie

Pri uplatnení reklamácie zo strany spotrebiteľa je predávajúci povinný poučiť spotrebiteľa o tom, aké má nároky z vád podľa Občianskeho zákonníka. Pre posúdenie, aké nároky z vád kupujúcemu prináležia je kľúčové posúdenie, či sa jedná o vadu, ktorú je možné odstrániť alebo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.

Podľa § 622 Občianskeho zákonníka: "Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti."

A podľa § 623 Občianskeho zákonníka: "Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci."

Vybavenie reklamácie

Po tom, ako je spotrebiteľ poučený o tom, aké má možnosti, môže sa rozhodnúť, ktoré z uvedených práv si uplatní a predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie je povinný  určiť hneď, do 3 pracovných dní, ak sa jedná o zložitý prípad a do najviac 30 dní, ak sa jedná o odôvodnený prípad (najmä v prípadoch zložitého technického posúdenia stavu výrobku). Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je reklamáciu potrebné vybaviť ihneď, najneskôr do 30 dní. Pokiaľ predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamácia počas prvých 12 mesiacov

Pokiaľ bola reklamácia uplatnená v priebehu prvých 12 mesiacov od kúpy a predávajúci chce reklamáciu zamietnuť, môže tak v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa urobiť iba na základe odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie znáša predávajúci, a to bez ohľadu na to, či reklamácia nakoniec bola aj tak zamietnutá.

Reklamácia po uplynutí 12 mesiacov

Ak bola reklamácia uplatnená až po uplynutí 12 mesiacov od kúpy a reklamácia bola zamietnutá, podľa § 18 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa: "osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia."

Pokiaľ z odborného posúdenia vyplynie, že za reklamovanú vadu je zodpovedný predávajúci, môže si spotrebiteľ reklamáciu uplatniť znovu. Do 14 dní od takto uplatnenej reklamácie je predávajúci povinný spotrebiteľovi nahradiť náklady súvisiace s odborným posúdením  a reklamáciu nemôže zamietnuť.  

Ďalšie povinnosti predávajúceho

Okrem povinností, ktoré sme popísali vyššie, je predávajúci povinný vydať spotrebietľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Po vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je taktiež povinný viesť evidenciu o reklamáciách.

Zdroj: Právnu poradňu pripravila advokátska kancelária AKMV www.akmv.sk

 

Späť na magazín

Diskusia k článku

Podobné zaujímavosti

01Dacia prinesie do Európy elektrické SUV za 10 000 €!Dacia v poslednej dobe valcuje všetku konkurenciu. Iste, najväčším argumentom na jej kúpu...27. November, 2019
02Najdrahšie umytie auta, 4 200 €!To, že si boháči sveta doprajú chuťovky, o ktorých nemá bežný smrteľník ani predstavy je...1. December, 2019
03Na diaľnici v Holandsku už len 100 km/h. Nepáči sa to ani policajtom!Diaľničná rýchlosť je na Slovensku už roky na hranici 130 km/h. Iste, s výnimkou úseku v...29. November, 2019