Pravidlá IG súťaže o 50 € tankovaciu kartu

Nižšie nájdete pravidlá Súťaže o 50 € tankovaciu kartu, ktorá bola zverejnená na IG Autobazar.EU. 

Admin v Oznámenia Autobazar.EU
19.01.2021
Diskusia:
Zdroj: Autobazar.EU

Pravidlá IG súťaže o 50 €...

Oznámenia Autobazar.EU

United Classifieds s.r.o. 

Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 50 020 161  

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, OddSroVl. č.: 107298/B  

_________________________________________________________________ 

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE  

Organizátor súťaže „Súťaž 50 € tankovaciu kartu“ vydáva pravidlá súťaže, ktoré záväzne upravujú súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže a nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na profile organizátora súťaže na sociálnej sieti Instagram,  na stránke Autobazar.EU  https://www.instagram.com/autobazar.eu/  

1. Názov súťaže: „ Súťaž o 50 € tankovaciu kartu “ (ďalej len „súťaž“)  

2. Organizátor súťaže:   

Organizátorom súťaže je spoločnosť United Classifieds s.r.o., so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 50020161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107298/B, prevádzkovateľ inzertných portálov Autobazar.EU, Autobazar.sk, Autovia.sk (ďalej len „organizátor“).   

3. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže:  

Súťaž trvá od 19apríla 2021 do 26apríla 2021. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.  

4. Základný princíp súťaže:  

Autobazar.EU uverejní počas doby trvania súťaže na svojom profile na Instagrame príspevok, ku ktorému môžu návštevníci stránky pridávať svoje komentáre.   

Súťaže, ktorá spočíva v uverejnení komentára pod súťažným príspevkom, sú oprávnené zúčastniť sa všetky fyzické osoby, ktoré (i) majú platne zriadené užívateľské konto na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „Instagram“) v súlade s obchodnými podmienkami a pravidlami Instagramu, (ii) počas Doby trvania súťaže na InstagramAutobazar.EU zverejnia komentár pod súťažný príspevok (iii) sú staršie ako 18 rokov, (iv) majú platný občiansky preukaz alebo cestovný pas - minimálne 6 mesiacov pred dátumom uplynutia doby platnosti (v) splnia ďalšie podmienky uvedené v tomto Štatúte (ďalej len „Súťažiaci“)  

5. Výhry v súťaži:.   

Súťažiaci môže v súťaži získať jednu nepeňažnú výhru v podobe tankovacej karty v hodnote 50 €. Túto kartu je možne využívať bež časového obmedzenia na všetkých čerpacích staniciach spoločnosti MOL Group.                  

Organizátor vyžrebuje v súťaži 1 výhercu. Žrebovanie sa uskutoční dňa 26.04.2021 v mieste sídla organizátora súťaže.      

Výhercom sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v pravidlách tejto súťaže, pokiaľ sa organizátorovi podarilo s výhercom kontaktovať a získať údaje nevyhnutné na zverejnenie výsledkov súťaže a doručenie výhry.  

6. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier:  

Žrebovanie sa uskutoční dňa 26.04.2021. Oboznámenie výhercov s výsledkami žrebovania prebehne kontaktovaním cez sociálnu sieť Instagram v komentároch súťažného postu. 

Organizátor súťaže doručí výhru výhercovi najneskôr do 1 mesiaca od žrebovania. Výherca je povinný uviesť správne meno a adresu pre doručenie výhry, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od informovania o výhre. Ak sa výhra z akýchkoľvek dôvodov vráti organizátorovi ako nedoručená, nevykonáva sa opätovné doručovanie a výherca je oprávnený prevziať si výhru v sídle organizátora súťaže na adrese: United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, v pracovných dňoch medzi 8:30 - 16:00 hod. Ak sa organizátorovi nepodarí podľa dostupných údajov kontaktovať výhercu, doručiť výhercovi výhru, resp. ak si výherca osobne neprevezme výhru, nárok výhercu na prevzatie výhry zaniká uplynutím troch mesiacov od vyžrebovania výhercov. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania určuje organizátor súťaže.  

7. Informácia o spracúvaní osobných údajov    

Spoločnosť United Classifieds s.r.o., so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 50020161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107298/B, („UC“) organizuje súťaže na webových stránkach, ktorých prevádzkovateľom je UC a/alebo súťaže organizované prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube a i.) (ďalej len “súťaž“), pri čom ako prevádzkovateľ v súvislosti so Súťažou získava a spracúva osobné údaje (ďalej len “OÚ“) dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).   

Spracúvanie osobných údajov (OÚ)  pre účel súťaže ( t.j. organizovanie, priebeh a vyhodnotenie súťaží organizovaných UC:  

a) za účelom zapojenia účastníka do súťaže a za účelom kontaktovania vyžrebovaného účastníka súťaže OÚ v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a iné poskytnuté v rámci konkrétnej súťaže, a to všetko v zmysle Pravidiel súťaže a zák. č. 351/2011 Z.z. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Spracovanie OÚ výhercov súťaže vo vyššie uvedenom rozsahu je pre účely súťaže zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie účasti účastníka v súťaži, ako aj pre účasť v žrebovaní o výhry. Zapojením sa účastníka do súťaže vzniká medzi RAS a účastníkom Súťaže zmluvný vzťah. Poskytnutie OÚ predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvné a predzmluvné vzťahy). V prípade, ak účastník Súťaže tieto OÚ neposkytne, RAS nie je schopná zabezpečiť jeho účasť v súťaži a zabezpečiť mu prípadné odovzdanie ceny.  .    

b) pri ostatných typoch súťaží UC získava a spracováva ako prevádzkovateľ OŮ účastníkov súťaže v rozsahu podľa pravidiel súťaže ako napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého, resp. prechodného pobytu, verejné užívateľské meno pre účet na príslušnej sociálnej sieti, a prípadne aj fotografia a/alebo video (ak boli poskytnuté v zmysle Pravidiel súťaže alebo ak boli zverejnené účastníkom súťaže na jeho verejnom profile v závislosti od spôsobu zverejnenia danej súťaže a jej organizácie a v závislosti od zapojenia do konkrétnej súťaže a pravidiel jednotlivých súťaží, ktoré môžu byť upravené v osobitných dokumentoch zverejnených v súvislosti s danou súťažou) a iných údajov nevyhnutných na zapojenie sa do súťaže, a to za účelom zapojenia sa účastníka do súťaže a jeho prípadného kontaktovania  a osobné údaje v rozsahu e-mail za (ii) účelom priameho marketingu podľa ust. § 62 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. na ktorom má RAS oprávnený záujem spočívajúci v záujme o propagáciu poskytovania jej služieb, ktoré sú obdobné ako je organizácia tejto súťaže.  

OÚ v rozsahu meno, priezvisko v skrátenej forme, prípadne aj informácia o pobyte účastníka súťaže v rozsahu údaju o obci/meste/kraji môže UC spracovávať aj pre účely verejnej prezentácie Súťaže a zdokladovanie jej priebehu, a to prostredníctvom internetových stránok UC a/alebo sociálnych sietí.  

V prípade súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sietí platí, že informácia v rozsahu verejného užívateľského mena pre účet na príslušnej sociálnej sieti prostredníctvom ktorej sa účastník Súťaže zapojil do súťaže, môže byť za účelom zdokladovania priebehu Súťaže a jej transparentnosti zverejnená na oficiálnej webovej stránke UC a/alebo na profile zriadenom UC na príslušnej sociálnej sieti.  

Vyššie uvedené údaje budú spracovávané po dobu 6 mesiacov odo dňa oznámenia posledného z výhercov Súťaže.  

Spracovanie OÚ v rozsahu e-mail za účelom následného priameho marketingu podľa ust. § 62 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. je oprávneným záujmom RAS spočívajúcom v záujme o propagáciu poskytovania jej služieb, ktoré sú obdobné ako je organizácia tejto Súťaže.  

OÚ poskytnuté na účely priameho marketingu podľa ust. § 62 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. budú spracovávané po dobu 2 rokov odo dňa poslednej aktivity držiteľa e-mailu vo vzťahu k službám poskytovaných RAS obdobným ako je organizácia tejto Súťaže, pokiaľ účastník takéto použitie údajov skôr neodmietol, resp. skôr nenamietal.  

Prevádzkovateľ nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona alebo z podmienok súťaže (  subjektom zabezpečujúcim technické riešenie a/alebo IT podporu,  spoločnosti poskytujúcej IT riešenia pre rozposielanie  newslettrov odborným konzultantom a poradcom, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjektom zabezpečujúce pre UC služby súvisiace so súťažami, prípadne partnerom za účelom odovzdania výhry) , a neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru).V prípade súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sietí spoločnosť UC neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / EHS priestoru), pokiaľ prenos týchto údajov nevyplýva priamo z charakteru a podmienok používania príslušnej sociálnej siete, ktorá o uvedenom svojho užívateľa informuje samostatne ako osobitný prevádzkovateľ. RAS nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.  

Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosťou organizátora súťaže, vrátane informácií o právach dotknutých osôb vo vzťahu k nakladaniu s osobnými údajmi, nájdu súťažiaci v Zásadách ochrany osobných údajov, uverejnených na www.unitedclassifieds.sk v odkaze na GDPR.   

8. Oznámenie a odovzdanie výhier náhradnému výhercovi:   

Organizátor ustanovuje systém žrebovania náhradných výhercov pre prípad, že niektorý z výhercov uplatní právo odmietnuť výhru alebo z iných dôvodov nebude možné odovzdať výhru výhercovi v prvom rade. Po každom vyžrebovaní výhercu, pristúpi rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhého (2.) súťažiaceho. Druhého (2.) vyžrebovaného súťažiaceho ustanoví za náhradného výhercu v prvom rade. Ak sa organizátorovi opakovane nepodarí kontaktovať výhercu vyžrebovaného v prvom rade za účelom získania údajov potrebných na odovzdanie výhry najneskôr 5 kalendárnych dní po žrebovaní, je organizátor súťaže oprávnený kontaktovať výhercu v druhom rade.  

9. Vylúčenie pracovníkov organizátora z účasti na súťaži:   

Z účasti na súťaži sú vylúčení pracovníci spoločnosti United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a materskej spoločnosti Ringier Axel Springer SK, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.  

10. Vymáhanie výhier zo súťaže:    

Výherca, ktorému vznikol nárok na výhru podľa týchto pravidiel, berie na vedomie, že nárok na výhru nie je prevoditeľný, t.j. organizátor neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi. V zmysle platných právnych predpisov SR, výhry z hier nie je možné vymáhať súdnou cestou.  

11. Úprava a zmena pravidiel súťaže:   

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené v popise k postu s informáciu o konaní súťaže  na sociálnej sieti Instagram na profile Autobazar.EU    

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a pravidlami uvedenými v propagačných materiáloch k súťaži, platí znenie týchto pravidiel súťaže.  

12. Daňová povinnosť:    

Nepeňažné výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat euro) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zároveň predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi.  

13. Zodpovednosť za škodu       

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek škoda, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.    

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry.  

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, sietí a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.  

14. Všeobecné ustanovenie   

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení  niektorých zákonov.  

Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel súťažiacim je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.  

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.  

Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania oprávnenou osobou a účinnosť dňom ich zverejnenia  

  

V Bratislave, 19.04.2021 

Späť na magazín

Diskusia k článku