V týchto prípadoch vám môžu zadržať vodičský preukaz

Oprávnenie príslušníka policajného zboru (ďalej ako „policajt“) zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky, ale aj orgánom iného štátu, je zakotvené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o cestnej premávke“). Možnosti a postup zadržania vodičského preukazu na mieste kontroly nám priblíži JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMVv tomto článku.

Dávid v Legislatíva
24.05.2019
Diskusia:

V týchto prípadoch vám...

Legislatíva

Oprávnenie príslušníka policajného zboru (ďalej ako „policajt“) zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky, ale aj orgánom iného štátu, je zakotvené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o cestnej premávke“). Možnosti a postup zadržania vodičského preukazu na mieste kontroly nám priblíži JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMVv tomto článku.

Dôvody zadržania vodičského preukazu

Podľa ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o cestnej premávke môže policajt zadržať vodičský preukaz ak:

  • možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla (pričom vodičský preukaz môže byť zadržaný až do právoplatného skončenia veci);

  • má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo;

  • orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla;

  • je vodičský preukaz neplatný;

  • vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný (nie je teda neplatný vodičský preukaz ako taký, ale vypršala by platnosť pre konkrétnu skupinu motorových vozidiel (pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je platnosť vodičského preukazu 15 rokov, ale najviac do dovŕšenia veku 65 rokov, pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti a pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T ak sa jedná o osobu staršiu ako 63 rokov je platnosť päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti).

Potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu 

Pokiaľ dôjde k zadržaniu vodičského preukazu, je policajt povinný neodkladne vydať potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu. Zákon o cestnej premávke mu taktiež ukladá povinnosť najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zaslať zadržaný vodičský preukaz orgánu policajného zboru miestne príslušnému podľa miesta zadržania vodičského preukazu.

Pokiaľ by jazdou nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, môže policajt v potvrdení povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom, a to v rozsahu najviac 15 dní.

Zadržanie vodičského preukazu, ktorý nebol pri kontrole predložený

Ak je daný dôvod zadržania vodičského preukazu pre možnosť uloženia trestu alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorového vozidla je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz aj v prípade, že vodič vodičský preukaz pri kontrole nepredložil. Policajt v takomto prípade vydá potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu a vydaním potvrdenia sa vodičský preukaz automaticky považuje za zadržaný.

Zadržanie vodičského preukazu pri uložení pokuty 

Okrem vyššie vymedzených dôvodov zadržania vodičského preukazu je policajt podľa zákona o cestnej premávke oprávnený zadržať vodičský preukaz aj v prípade, že vodičovi bola v blokovom konaní uložená pokuta a vodič ju je ochotný uhradiť, ale nemôže tak urobiť na mieste. Môže sa jednať o pokutu uloženú za  priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky, priestupok na úseku výberu mýta, priestupok na úseku cestnej dopravy alebo priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave.

V takýchto prípadoch policajt vodičovi na mieste vydá potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu, v ktorom mu povolí jazdu (na území Slovenskej republiky) na nasledujúcich 15 dní, pričom v potvrdení uvedie aj rozsah vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Zákon o cestnej premávke umožňuje, aby vodič požiadal o postúpenie vodičského preukazu orgánu policajného zboru v mieste, kde má pobyt alebo kde sa zdržiava a policajt je povinný takejto žiadosti vyhovieť.

Pokiaľ v lehote do 15 dní došlo k úhrade pokuty, policajný orgán vodičský preukaz vráti vodičovi bezodkladne, ako sa dozvie o úhrade. Pokiaľ však v tejto lehote k úhrade blokovej pokuty nedôjde, orgán policajného zboru vydá do 30 dní od uplynutia lehoty na úhradu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu a vec postúpi na výkon rozhodnutia. Vodičský preukaz sa vodičovi následne vráti až po výkone rozhodnutia.

Zadržanie vodičského preukazu na základe exekučného príkazu

Vodičský preukaz môže byť zadržaný aj na základe exekučného príkazu doručeného orgánu policajného zboru. K zadržaniu vodičského preukazu na základe exekučného príkazu v praxi často dochádza napríklad v prípade neplatenia súdom určeného výživného.

 V týchto prípadoch vám môžu zadržať vodičský preukazZdroj: Envato Elements

Na základe viacerých vašich podnetov sme pre vás spoločne s advokátskou kanceláriou pripravili seriál článkov právnej poradne. Do komentov, do emailu alebo na našu FB fanpage nám napíšte, čo vás zaujíma pri predaji alebo kúpe auta z pohľadu zákona.

Zdroj: článok pripravila advokátska kancelária AKMV www.akmv.sk

Foto zdroj: Envato Elements


Späť na magazín

Diskusia k článku