Poradňa: Čo robiť pri krádeži firemného motorového vozidla zvereného do užívania

V jednom z minulých článkov sme sa zamerali na viaceré právne aspekty dopravnej nehody alebo škodovej udalosti v prípade firemného vozidla zvereného do užívania zamestnancovi. V tomto článku sa zameriame na vybrané právne aspekty krádeže motorového vozidla, najmä na pracovnoprávne aspekty v súvislosti so zodpovednosťou zamestnanca za škodu.

 

AKMV v Rady a tipy
09.09.2021
Diskusia:
Zdroj: Autobazar.EU

Poradňa: Čo robiť pri...

Rady a tipy

Postup pri krádeži vozidla

V prípade, že došlo k zisteniu krádeže motorového vozidla, je vhodné najprv preveriť, či naozaj ide o krádež. Odporúčame v závislosti od konkrétnych okolností preveriť napríklad možnosť, či vozidlo nebolo použité iným kolegom, keďže v praxi je bežné aj zdieľanie jedného motorového vozidla viacerými zamestnancami, prípadne, či vozidlo nebolo odtiahnuté. Za týmto účelom je možné kontaktovať mestskú políciu aj štátnu políciu.

Pokiaľ okolnosti naozaj nasvedčujú tomu, že došlo ku krádeži, je potrebné čo najskoršie nahlásenie krádeže na polícii. Po oznámení je vydané potvrdenie o odcudzení vozidla. Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla zo zákona zaniká povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Oznámenie krádeže poisťovni

Následne po ohlásení polícii je potrebné krádež ohlásiť poisťovni. V prípade odcudzenia vozidla na území Slovenskej republiky v lehote do 15 dní a v prípade odcudzenia vozidla mimo územia Slovenskej republiky do 30 dní. K oznámeniu sa prikladá potvrdenie o odcudzení vozidla.

Okrem toho je potrebné odovzdať všetky kľúče a ovládače od motorového vozidla, doklady o zabezpečovacích zariadeniach vozidla, osvedčenia o evidencii vozidla, doklady o nadobudnutí vozidla, správu o výsledku vyšetrovania polície, doklady o opravách vozidla a servisnú knižku, lízingovú zmluvu (v prípade, že vozidlo bolo zabezpečené prostredníctvom lízingu) alebo iné doklady podľa okolností a požiadaviek konkrétnej poisťovne.

Poradňa: Čo robiť pri krádeži firemného motorového vozidla zvereného do užívaniaZdroj: Autobazar.EU

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Čo sa týka zodpovednosti zamestnanca za škodu v prípade krádeže firemného vozidla, ktoré mu bolo zverené do užívania, je potrebné vychádzať predovšetkým z právnej úpravy zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce“). Podľa § 179 ods. 1 Zákonníka práce: „Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.“

V zmysle uvedeného ustanovenia by bolo potrebné posúdiť, či ku krádeži (vzniku škody) došlo v príčinnej súvislosti s porušením povinností zamestnanca alebo ku krádeži došlo za okolností, ktoré zamestnanec nemohol ovplyvniť.

Bližšie povinnosti vo vzťahu k zverenému vozidlu môžu byť upravené priamo v pracovnej zmluve zamestnanca, v pracovnom poriadku, dohode o zverení vozidla do užívania alebo v inom internom dokumente zamestnávateľa. V týchto dokumentoch môže byť bližšie upravený aj postup, ako by mal zamestnanec postupovať v prípade zistenia krádeže zvereného vozidla alebo podozrenia z krádeže.

Zverené vozidlo a dohoda o hmotnej zodpovednosti

Zákonník práce zakotvuje aj možnosť uzavretia dohody o hmotnej zodpovednosti. V prípadoch uzavretia dohody o hmotnej zodpovednosti je zodpovednosť zamestnanca za škodu sprísnená. V praxi sa vyskytujú aj prípady, kedy zamestnávatelia predkladajú zamestnancom na podpis dohodu o hmotnej zodpovednosti vo vzťahu k zverenému firemnému vozidlu. Upozorňujeme však, že takýto postup je v rozpore so zákonom a dohoda by bola v uvedených prípadoch neplatná.

Potvrdzuje to aj rozhodovacia prax súdov, napr. v rozsudku Najvyššieho súdu SR z 31. 8. 2010, sp. zn. 5 Cdo 248/2009, podľa ktorého: „Základnou právnou charakteristikou schodku je, že zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, chýbajú. Skutočnosť, že zamestnanec a zamestnávateľ uzavreli platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti, sama osebe neznamená, že zamestnanec bude vždy zodpovedať podľa § 182 Zákonníka práce. Táto zodpovednosť prichádza do úvahy len vtedy, ak dôjde ku škode vo forme schodku, t. j. na hodnotách (veciach) určených na obeh alebo obrat, ktoré zamestnanec prevzal. Ide napríklad o veci, ktoré má zamestnanec v sklade, ktoré sa prepravujú, finančné prostriedky a podobne. V žiadnom prípade sem nemožno zahrnúť pracovné pomôcky a motorové vozidlo, ktoré má zamestnanec ako vodič užívať.“

Poradňa: Čo robiť pri krádeži firemného motorového vozidla zvereného do užívaniaZdroj: Autobazar.EU

Späť na magazín

Diskusia k článku

Podobné zaujímavosti

01Poradňa: Ako zapísať kolesá do Osvedčenia o evidencii?Niekedy príde čas, kedy treba na auto nahodiť nové disky a ideálne krajšie, väčšie...17. Jún, 2021
02Škoda Fabia Combi nebude! Môže ju zastúpiť aj hatchback?Ešte do nedávna sa hovorilo o tom, že Škoda Fabia Combi príde neskôr. A na to sa veľa ľudí...26. August, 2021
03Volkswagen Golf: Pozrite si jednotlivé generácie v inzerátochAk niekto hovorí o nižšej strednej triede, tak má na mysli, väčšinou, auto na štýl...6. September, 2021