Na čo si dať pozor pri uzatváraní lízingovej zmluvy

Jedným z bežných spôsobom financovania auta je lízing. Na čo si pri uzavretí lízingovej zmluvy treba dať pozor, vám poradí právnička.

Dávid v Legislatíva
31.10.2019
Diskusia:

Na čo si dať pozor pri...

Legislatíva

Jedným z bežných spôsobom financovania auta je lízing. Na čo si pri uzavretí lízingovej zmluvy treba dať pozor, vám poradí právnička.

Lízingom rozumieme určitú formu prenájmu veci. Rozlišujeme dva základné druhy lízingu – finančný lízing a operatívny lízing, pričom oba sú aplikovateľné aj na obstaranie auta. Aké sú medzi nimi rozdiely, nám priblíži JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV(https://www.akmv.sk).

Finančný lízing

Finančný lízing je nájomný vzťah medzi prenajímateľom, ktorým je lízingová spoločnosť a nájomcom, ktorým je užívateľ auta. Finančný lízing: „predstavuje dlhodobý zmluvný vzťah, ktorého trvanie spravidla zodpovedá ekonomickej životnosti predmetu lízingu... Väčšinou ide o trojstranný zmluvný vzťah  subjektov lízingovej operácie, ktorý je upravený zmluvami. Lízingová spoločnosť na základe kúpnej zmluvy s výrobcom získava predmet lízingu do svojho vlastníctva. Následne lízingová spoločnosť uzatvára s nájomcom lízingovú zmluvu, ktorá upravuje vzťahy medzi týmito subjektmi počas doby prenájmu a väčšinou aj po skončení prenájmu z dôvodu prechodu vlastníctva predmetu prenájmu na nájomcu.“ (STANLEY, R., BARČÁKOVÁ, M.: Lízing v praxi. Operatívny a finančný prenájom. Praha : Wolters Kluwer, 2013)

V prípadne finančného lízingu si teda lízingová spoločnosť a užívateľ dohodnú nájom auta, za ktorý užívateľ uhrádza platby lízingovej spoločnosti. Keď dôjde k skončeniu doby trvania lízingu odpredá lízingová spoločnosť auto užívateľovi za zostatkovú cenu. A úhradou zostatkovej ceny po skončení doby lízingu sa auto stáva vlastníctvom užívateľa.

 

Operatívny lízing

Operatívny lízing je formou podnikateľského prenájmu, kedy užívateľ užíva auto a platí za to lízingovej spoločnosti ako majiteľovi auta. Po uplynutí dojednanej doby lízingu však užívateľ nemá predkupné právo na kúpu auta za zostatkovú cenu, ale auto sa vráti lízingovej spoločnosti. Lízingová spoločnosť počas trvania nájmu zabezpečuje starostlivosť o auto (napr. servisná starostlivosť, poistenie a podobne).                                     

Lízingová zmluva

Lízingová zmluva nie je v slovenskom právnom poriadku upravená ako samostatný zmluvný typ, lízingová zmluva preto býva dojednaná ako tzv. inominátna zmluva, pričom sa čiastočne vychádza aj  z právnej úpravy nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Uzavretie inominátnej, teda nepomenovanej zmluvy, umožňuje Občiansky aj Obchodný zákonník. Občianskoprávna úprava sa aplikuje v prípade, že auto obstaráva spotrebiteľ, obchodnoprávna úprava v prípade, že auto obstaráva podnikateľ.

Čo by mala obsahovať lízingová zmluva?

Keďže lízingová zmluva nie je upravená ako samostatný zmluvný typ, zákon taxatívne náležitosti lízingovej zmluvy nepredpisuje. Z praktického hľadiska je však potrebné v lízingovej zmluve obsiahnuť predovšetkým:

- vymedzenie zmluvných strán, lízingovej spoločnosti (prenajímateľa) a užívateľa (nájomcu),

- vymedzenie predmetu lízingu - o ktoré auto sa jedná (presná špecifikácia ako pri prevode auta),

- doba trvania lízingového vzťahu,

- dátum a miesto odovzdania predmetu lízingu (auta),

- cena – obstarávacia cena a lízingová cena, výška jednotlivých splátok (v prípade finančného lízingu je prvá splátka obvykle vyššia a takisto sa dojednáva aj zostatková cena po ukončení doby trvania lízingu),

- ustanovenia o zodpovednosti za škodu na aute,

- úprava práv a povinností zmluvných strán (napr. oznamovacie povinnosti, zabezpečovanie servisu, zabezpečenie poistenia auta,...),

- spôsoby (predčasného) ukončenia zmluvy (výpovedné dôvody, dôvody na odstúpenie od zmluvy),

- pri finančnom lízingu ustanovenia o prechode vlastníckeho práva k autu na nájomcu, pri operatívnom lízingu odovzdanie auta prenajímateľovi po skončení dojednanej doby lízingu,

- dátum a miesto podpisu zmluvy, podpisy zmluvných strán.

 

Na čo si dať pozor?

Pred zavretím lízingovej zmluvy odporúčame najprv porovnať viaceré cenové ponuky. Takisto odporúčame cenové ponuky lízingových spoločností porovnať aj s možnosťou kúpy auta s iným spôsobom financovania, napr. spotrebiteľský úver. V niektorých prípadoch je možné, že suma všetkých lízingových splátok a zostatkovej ceny auta bude vyššia ako suma splátok a poplatkoch pri úvere. Výhodou úveru je aj to, že auto je vo vlastníctve kupujúceho už počas splácania splátok úveru, kým počas úhrady lízingových platieb je auto stále vo vlastníctve lízingovej spoločnosti.

Odporúčame dobre si všimnúť, či a ako sú v lízingovej zmluve upravené sankcie za porušenie zmluvy, napr. pri oneskorení sa s lízingovými splátkami a pod.  Aká je výška penále, či je dojednaná zmluvná pokuta a v akej výške. Takisto odporúčame zamerať sa aj na to, či je zmluvná pokuta dojednaná iba pre prípad porušenia povinností nájomcu alebo aj pre prípad porušenia povinností prenajímateľa.

Veľkú pozornosť je potrebné venovať aj úprave práv a povinností zmluvných strán. Je potrebné presne vedieť, čo jednotlivé povinnosti zahŕňajú. Napr. ak je aj poistenie auta povinnosťou prenajímateľa odporúčame, aby bol rozsah poistenia v zmluve presne vymedzený.

Takisto odporúčame, aby k prevzatiu auta došlo na základe preberacieho protokolu a aby súčasťou zmluvy (napr. aj v prílohe) bola presná kalkulácia jednotlivých lízingových splátok.

Zdroj: Právnu poradňu pripravila advokátska kancelária AKMV www.akmv.sk((https://www.akmv.sk)

Zdroj foto: smallbusiness.co.uk

Späť na magazín

Diskusia k článku