Domov Najnovšie Na dovoz Nové autá Predajcovia Vývoj cien Fórum Dokumenty Magazín Overenie vozidla
Novinka
Online overenie Kontrola nájazdu km, poškodení a pôvodu vozidla Novinka Komplexné preverenie vozidla Kontrola fyzického stavu, vykonanie diagnostiky, skúšobná jazda

Poradňa: Predaj auta po zosnulej osobe, ako a kedy?

Jedným zo spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva k autu je aj dedenie. V článku si priblížime, ako je potrebné postupovať, keď chcete zdedené auto predať.

AKMV v Legislatíva
15.06.2021
Diskusia:
Zdroj: Autobazar.EU

Poradňa: Predaj auta po...

Legislatíva

Nadobudnutie vlastníctva k autu dedením

Podľa § 460 Občianskeho zákonníka: „Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.“ To znamená, že smrťou poručiteľa do jeho práv vstupujú jeho dediči. Hoci vlastnícke právo prechádza na dedičov už smrťou poručiteľa, slovenský právny poriadok vyžaduje aj, aby toto nadobudnutie dedičstva bolo potvrdené dedičským súdom. Konkrétne vydaním uznesenia o dedičstve, ktoré vydáva notár ako súdny komisár. Uznesenie má síce iba deklaratórnu povahu – deklaruje, že dedičia nadobudli dedičstvo smrťou poručiteľa, ale má veľký význam pre právnu istotu a pre zabezpečenie súladu dedičských právnych vzťahov s hmotným právom.Do vydania uznesenia sú všetci dedičia, ktorí dedičstvo neodmietli, považovaní za vlastníkov vecí a majetkových práv, ktoré patria do dedičstva. To sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na auto. Všetci dediči poručiteľa sú z právnych úkonov týkajúcich sa majetku patriaceho do dedičstva povinní a oprávnení voči iným osobám spoločne a nerozdielne. V prípade sporov s inými osobami, ktoré sa týkajú takéhoto majetku, majú postavenie nerozlučných spoločníkov.

Nakladanie s autom po smrti vlastníka

Podľa § 201 Civilného mimosporového poriadku: „Dedičia môžu veci patriace do dedičstva počas konania scudziť alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len so súhlasom súdu.“Dedičský súd konajúci prostredníctvom notára ako súdneho komisára rozhoduje o udelení súhlasu formou uznesenia. Pre udelenie súhlasu je vždy potrebné posúdenie a vyhodnotenie konkrétnych okolností. Vo všeobecnosti však o obvyklé hospodárenie s vecou nepôjde, ak sa jedná o predaj drahšej veci, veci, ktorú poručiteľ nepredával často / bežne a podobne. Súhlas nebýva udelený predovšetkým v prípadoch, keď dedičia poručiteľa ešte nie sú ustálení alebo ak je predpoklad, že bude nariadená likvidácia dedičstva a úkon dedičov by bol v rozpore so záujmami veriteľov.

Právoplatné uznesenie o dedičstve alebo súhlas oprávňuje dediča auto previesť na nového vlastníka, napríklad kúpnou zmluvou.

Zmena držiteľa v rámci okresu

V prípade predaja auta a jeho odovzdania kupujúcemu dôjde aj k zmene držiteľa auta, preto je potrebný prepis auta na nového držiteľa na dopravnom inšpektoráte. Prevod držby na inú osobu je potrebné oznámiť do 30 dní. Pokiaľ sa jedná o prepis v rámci okresu, predávajúci (dedič) na dopravnom inšpektoráte doloží:

-        uznesenie o dedičstve s vyznačenou doložkou právoplatnosti,

-        osvedčenie o evidencii vozidla časť II (technický preukaz),

-        osvedčenie o evidencii vozidla časť I (OEV) ak boli vydané,

-        platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Pokiaľ pri prepise nie je osobne prítomný aj kupujúci, je potrebné aj:

-        predložiť písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s úradne osvedčeným podpisom kupujúceho - nového držiteľa alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu  (kúpna zmluva) s jeho úradne osvedčeným podpisom.

-        uhradiť správny poplatok.

Poradňa: Predaj auta po zosnulej osobe, ako a kedy?Zdroj: Autobazar.EU

Zmena držiteľa mimo okres

Pokiaľ je kupujúci z iného okresu je najprv potrebné odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese a následne prihlásenie v novom okrese.

Dedič pri odhlásení vozidla predkladá:

-        osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,

-        platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

-        uznesenie o dedičstve s vyznačenou doložkou právoplatnosti

-        písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s úradne osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (kúpna zmluva) s úradne osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla. Toto plnomocenstvo nie je povinné napr. v prípade osobnej prítomnosti kupujúceho pri odhlásení alebo ak už bolo plnomocenstvo zaslané prostredníctvom elektronickej služby.

Pokiaľ bol vykonaný zápis o odhlásení vozidla na nového držiteľa v osvedčení o evidencii vozidla, v časti II (v technickom preukaze) môže sa auto v novom okrese prihlásiť na kupujúceho. Na novom dopravnom inšpektoráte je kupujúci povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť: 

-        osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz) so zápisom odhlásenia,

-        čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, (ak bolo vydané),

-        pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,

-        platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

-        splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným

-        odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé" (ak vozidlo nebolo prihlásené do 30 dní).

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu v evidencii aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.V takomto prípade je povinný žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Poradňa: Predaj auta po zosnulej osobe, ako a kedy?Zdroj: Autobazar.EU

Späť na magazín

Diskusia k článku

Podobné zaujímavosti

01Viete kedy máte použiť ktoré svetlá? Môžete použiť parkovacie svetlá ako denné svietenie?Moderné autá sú vybavené viacerými druhmi svetiel, ktoré majú funkciu hlavne bezpečnostnú....10. Jún, 2021
02Honda HR-V bude iba hybridná a bude mať viac miestaNajnovšia generácia Hondy HR-V už klope na dvere a je kompletne novým modelom, ktorý...30. Apríl, 2021
03BMW 545e nie je len mestským plug-in hybridomBMW má naozaj širokú ponuku motorov aj pre sedan s označením číslom 5. A každému je hneď...1. Jún, 2021