Havária firemného vozidla zvereného do užívania

Havárie (dopravné nehody a škodové udalosti) patria k pomerne častým a závažným komplikáciám, s ktorými sa vodiči stretávajú. V článku si priblížime, ako je v uvedených situáciách potrebné postupovať. Bližšie si priblížime aj aspekty takýchto situácií, ak ide o motorové vozidlo zamestnávateľa zverené do užívania zamestnancovi.

Dávid v Legislatíva
13.09.2021
Diskusia:

Havária firemného vozidla...

Legislatíva

Dopravná nehoda a škodová udalosť

Vymedzenie toho, akú situáciu je možné považovať za dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť nachádzame v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o cestnej premávke“). 

Podľa § 64  uvedeného zákona, dopravná nehoda je: „udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej (i) sa usmrtí alebo zraní osoba, (ii) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, (iii) uniknú nebezpečné veci alebo (iv) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: to v súčasnosti znamená škoda prevyšujúca 3 990 EUR).“

Udalosti v cestnej premávke, kedy v priamej súvislosti s premávkou vozidla vznikne škoda a ktoré nespĺňajú vyššie vymedzené podmienky pre dopravnú nehodu, sú škodovými udalosťami. 

Udalosť, ktorú by inak bolo možné považovať za škodovú udalosť je však dopravnou nehodou, v prípade, ak (i) nebola splnená niektorá z nižšie uvedených povinností účastníka škodovej udalosti, (ii) ak je vodič pod vplyvom alkoholu / inej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie alkoholu / inej látky alebo (iii) ak sa zúčastnení nedohodli na zavinení udalosti.

Čo robiť pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti

Zákon o cestnej premávke pomerne podrobne stanovuje povinnosti v prípade dopravnej nehody a / alebo škodovej udalosti. Podobne stanovuje povinnosti, ktoré má vodič, každá osoba, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody (teda účastník dopravnej nehody), či osoba, ktorá sa zúčastnila škodovej udalosti (teda účastník škodovej udalosti).

 

Vodič je povinný:

 • bezodkladne zastaviť vozidlo,

 • zdržať sa požitia alkoholu / inej návykovej látky po nehode v čase, kedy by to malo negatívny dopad na zistenie, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol / inú návykovú látku.

 

Účastník dopravnej nehody je povinný:

 • ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,

 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

 • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby / majetku ohrozeného dopravnou nehodou,

 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

 • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,

 • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,

 • umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy,

 • na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody preukázať svoju totožnosť,

 • bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou a oznámiť jej svoje osobné údaje (pokiaľ to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečiť prostredníctvom Policajného zboru),

 • vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy, v prípade, že na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby alebo obnovenie cestnej premávky bolo nevyhnutné premiestniť vozidlá,

 • poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré sú na to potrebné.

 

Účastník škodovej udalosti je povinný:

 • bezodkladne zastaviť vozidlo,

 • preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti,

 • poskytnúť údaje o poistení vozidla,

 • vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu,

 • zdržať sa požitia alkoholu / inej návykovej látky,

 • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,

 • v prípade, že spôsobil hmotnú škodu niekomu, kto nie je účastníkom škodovej udalosti bezodkladne o tom túto osobu upovedomiť, vyplniť s ňou a podpísať tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody.

Havária firemného vozidla zvereného do užívaniaZdroj: harrisgraves.com

Dopravná nehoda alebo škodová udalosť zamestnanca

Vyššie vymedzené povinnosti sa vzťahujú na všetky prípady dopravných nehôd a škodových udalostí vrátane tých, ktorých účastníkom je zamestnanec. U zamestnanca je potrebné počítať aj s ďalšími povinnosťami. Bližšie povinnosti vo vzťahu k motorovému vozidlu zverenému zamestnancovi, vrátane povinností pre prípad dopravnej nehody alebo škodovej udalosti môžu byť zakotvené priamo v pracovnej zmluve alebo aj v osobitnom dokumente, ako napr. dohoda o zverení motorového vozidla, pracovný poriadok, interná smernica o používaní pracovného vozidla a podobne.

V závislosti od konkrétnych okolností môže do úvahy prichádzať zodpovednosť zamestnanca za vzniknutú škodu. Podľa § 178 ods. 1 Zákonníka práce: „Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.“ Uvedená úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu sa vzťahuje aj na situácie súvisiace s prevádzkou pracovného motorového vozidla.

Pokiaľ škoda vznikla v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti zamestnanca, je dôležité posúdenie, či išlo o škodu z nedbanlivosti alebo škodu spôsobenú úmyselne. Vo všeobecnosti môže zamestnávateľ pri nedbanlivostnej škode zamestnanca požadovať náhradu, ktorá nepresiahne sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie výšky náhrady neplatí v prípade spôsobenia škody pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok. V prípade úmyselného spôsobenia škody môže zamestnávateľ vo všeobecnosti od zamestnanca okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku. 

V závislosti od konkrétnych okolností môže konanie, ktoré viedlo k účasti na dopravnej nehode alebo škodovej udalosti predstavovať aj porušenie pracovnej disciplíny vrátane závažného porušenia pracovnej disciplíny a v závislosti od okolností môže viesť k skončeniu pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo aj k okamžitému skončeniu pracovného pomeru.

Nároky zamestnanca

Nároky súvisiace s dopravnou nehodou alebo škodovou udalosťou pracovného motorového vozidla môžu vzniknúť aj zamestnancovi. Môže ísť jednak o nároky voči zamestnávateľovi, ale aj nárok na úrazové dávky.

Podľa § 195 ods. 1 a 2 Zákonníka práce: „Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“

Pre posúdenie nárokov zamestnanca by preto bolo kľúčové posúdenie, či poškodenie zdravia pri dopravnej nehode môže byť považované za pracovný úraz. Nie každé poškodenie zdravia v súvislosti s prevádzkou pracovného motorového vozidla je automaticky pracovným úrazom. O pracovný úraz pôjde napríklad v prípade, ak bol zamestnanec vyslaný na služobnú cestu alebo v prípade zamestnanca, ktorý vykonáva prácu vodiča z povolania. Pracovným úrazom však nebude napr. poškodenie zdravia na ceste do práce.

Na konkrétne nároky má vplyv aj výsledok prešetrenia dopravnej nehody políciou, hlavne vo vzťahu k miere zavinenia.

Spracovala: 

23.8.2021

A|K|M|V advokátska kancelária 

www.akmv.sk 

VŠETKY INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ V TOMTO PRÍSPEVKU SA POSKYTUJÚ BEZ ZÁRUKY SPRÁVNOSTI A KOMPLEXNOSTI, KEĎŽE IDE O PRÍSPEVOK VO VŠEOBECNEJ ROVINE.

Zdroj foto: harrisgraves.comSpäť na magazín

Diskusia k článku

Podobné zaujímavosti

01Poradňa: Ako zapísať kolesá do Osvedčenia o evidencii?Niekedy príde čas, kedy treba na auto nahodiť nové disky a ideálne krajšie, väčšie...17. Jún, 2021
02Pekných 5 veteránov do 25-tisíc eur, ktoré nájdete na na Autobazar.EUMať historické auto je niečo zvláštne a príjemné. Ak všetko funguje ako má. Takéto auto...18. Jún, 2021
03Miliónový nájazd, cena 14 900 €: Kráľ výdrže s 909 611 km! Kráľ výdrže, o ktorom sa často nehovorí, predviedol nečakane dlhú životnosť. Toyota Land...16. Jún, 2021